Culture

VCNC文化

VCNC Code of Conduct

互相信任、互相尊重、互相帮助

主动提问,充分说明

快速失败,更快克服,更快改善

直言不讳的沟通 快速判断

自由而负责

减少争执,丰富多元

Copyright © 2011 - 2018 VCNC All Rights Reserved.